informatorbudowlany.plinformatorbudowlany.pl
Strona główna informatorbudowlany.pl Początek bloku Kontakt z informatorbudowlany.pl Regulamin informatorbudowlany.pl Cennik informatorbudowlany.pl Poczta z informatorbudowlany.pl
STRONA GŁÓWNA POCZTĄTEK BLOKU KONTAKT REGULAMIN CENNIK POCZTA
Aktualnie 131 gości
Logowanie
Login: 
Hasło: 
 Nie pamiętam hasła
Zarejestruj się:
Osoba fizyczna   Firma
Menu
Katalog firm
Katalog towarów
Kosztorysy budowlane
Tablica ogłoszeń
Tłumaczenia on-line
Kreatory
Katalog stron WWW
Katalog stron WWW
Budownictwo
Energia
Firmy
Fora dyskusyjne
Strony domowe
Wortale
Wydawnictwa
Najpopularniejsze hasła
schody
pustak
drzwi
gips
tapeta
schody
X
okna
wanna
F
Berlin
Procedury, Druki, Pliki
Wydarzenia
Prawo
Poczta
Konsultanci
Witam, czekam na pytania odnośnie spraw technicznych portalu (chwilowo niedostępny, zostaw wiadomość, jeżeli chcesz otrzymać odpowiedź podaj adres e-mail)
Wiadomość poufna 
 
Reklama
Informacje
 Przeszukałem blok: 16 Wydarzenia publicystyczne szukając: drzwi
Nr 31
WOJEWóDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH URUCHOMIł DłUGO OCZEKIWANY, PILOTAżOWY PROGRAM WSPARCIA BUDOWNICTWA NISKOENERGETYCZNEGO POD NAZWą "DOM ENERGETYCZNY". ...

 

WOJEWóDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH URUCHOMIł DłUGO OCZEKIWANY, PILOTAżOWY PROGRAM WSPARCIA BUDOWNICTWA NISKOENERGETYCZNEGO POD NAZWą "DOM ENERGETYCZNY". UNIJNA DYREKTYWA PRZEWIDUJE BOWIEM, żE PO 2020 ROKU, KAżDY NOWO WYBUDOWANY OBIEKT POWINIEN SPEłNIAć WARUNKI BUDYNKU NISKOENERGETYCZNEGO, CZYLI MIEć ZAPOTRZEBOWANIE O 50% MNIEJSZE NIż OBECNIE NA ENERGIę KOńCOWą - CZYLI MNIEJ NIż 60 KILOWATOGODZIN NA M2 ROCZNIE.


 


ZASADY PROGRAMU


PROGRAM WFOŚIGW POLEGA NA TYM, żE WYłONIONY W PRZETARGU BANK OCHRONY śRODOWISKA MOżE PRZYZNAć INWESTOROWI NISKOOPROCENTOWANY KREDYT, OBEJMUJąCY 90% KOSZTóW WYDANYCH  NA ZAKUP I MONTAż TAKICH źRóDEł CIEPłA JAK POMPY CIEPłA, KOLEKTORY SłONECZNE, REKUPERACJA, GRUNTOWNY WYMIENNIK CIEPłA, A TAKżE - W ZMIENNEJ WYSOKOśCI - NA ZAKUP MATERIAłóW IZOLACYJNYCH śCIAN, STROPóW, DACHóW, POSADZEK ORAZ OKIEN I DRZWI. MAKSYMALNA KWOTA PREFERENCYJNEGO KREDYTU TO 200 TYS Zł, KTóRE MUSZą ZOSTAć SPłACONE MAKSYMALNIE W CIąGU 7 LAT. CO WAżNE, NA ROZPOCZęCIE INWESTYCJI KREDYTOBIORCA  MA PółTORA ROKU OD DATY PRZYZNANIA śRODKóW.


 


OSZCZęDNOśCI DO 10 MLD ROCZNIE


BUDOWANE OBECNIE METODą TRADYCYJNą DOMY ZUżYWAJą OKOłO 120 KILOWATOGODZIN ENERGII NA 1M2 W CIąGU ROKU, A STARTY CIEPłA W TAKICH BUDYNKACH SIęGAJą PONAD 40%. W PRZEłOżENIU NA PIENIąDZE DAJE TO PONAD 10  MLD Zł  STRAT KAżDEGO ROKU. WARTO WIęC ZAINWESTOWAć W BUDYNEK ENERGOOSZCZęDNY, GDYż KOSZTY W SKALI CAłEJ BUDOWY Są WIęKSZE O ZALEDWIE 10%, CO PRZY PREFERENCYJNYM KREDYCIE MOżE BYć NIEMAL NIEODCZUWALNE, NATOMIAST ZUżYCIE ENERGII JEST CZTERY DO SZEśCIU RAZY MNIEJSZE, CO WIDAć W REALNIE NIżSZYCH RACHUNKACH ZA ENERGIę. DUżYM UłATWIENIEM JEST TAKżE TO, żE NA RYNKU POLSKIM JEST CORAZ WIęKSZY WYBóR PROJEKTóW DOMóW NISKOENERGETYCZNYCH. JEDNą Z UZNANYCH PRACOWNI ARCHITEKTONICZNYCH W BUDOWNICTWIE ENERGOOSZCZęDNYM JEST PROJEKTY DOMóW - M&L LIPIŃSCY DOMY (WWW.LIPINSCY.PL) – AUTORZY JEDYNEGO JAK DOTąD CERTYFIKOWANEGO DOMU PASYWNEGO (NIEPOBIERAJąCEGO ENERGII DO OGRZEWANIA) W EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ.


 Nr 32

KATOWICE, 25 LIPCA 2011 – CLASSEN, RENOMOWANY PRODUCENT PODłóG I SKRZYDEł DRZWIOWYCH WEWNęTRZNYCH ZADEDYKOWAł TRZY KOLEKCJE PANELI PODłOGOWYCH SIECI MARKETóW BUDOWLANYCH CASTORAMA. DREAM (ANG. MARZENIE), TIME (CZAS) I HOME (DOM) TO BLISKO 20 ORYGINALNYCH DEKORóW, DZIęKI KTóRYM MOżNA SZYBKO SPEłNIć SWOJE MARZENIE O PIęKNYM DOMU SAMODZIELNIE MONTUJąC WYBRANE PANELE.


SIEć MARKETóW CASTORAMA OFERUJE MATERIAłY BUDOWLANE, DEKORACYJNE, NARZęDZIA ORAZ PRODUKTY DO ARANżACJI I WYPOSAżENIA WNęTRZ.


- CASTORAMA JEST JEDNYM Z NAJWIęKSZYCH DYSTRYBUTORóW PANELI PODłOGOWYCH W POLSCE. KLIENCI TEJ SIECI DO TEJ PORY MOGLI KORZYSTAć ZE STANDARDOWEJ OFERTY FIRMY CLASSEN. TERAZ, SPECJALNIE DLA NICH, STWORZYLIśMY DODATKOWE TRZY KOLEKCJE, KTóRYCH NIE BęDZIE MOżNA KUPIć W żADNYM INNYM SKLEPIE – MóWI PIOTR ZIELEźNY, PRODUCT MANAGER W FIRMIE CLASSEN.


LINIę DREAM (ANG. MARZENIE) TWORZY PIęć ORYGINALNYCH DEKORóW: DąB ALHAMBRA, DąB TORRINGTON, GRUSZA DENVER, KLON EDMONTON I TEAK KENDARI. DZIęKI ESTETYCZNEMU WYKOńCZENIU KRAWęDZI (V-FUGA) PANELE PRZYPOMINAJą PRAWDZIWE DESKI DREWNIANE, PRZEZ CO POMIESZCZENIA ZYSKUJą DOSTOJNY I WYJąTKOWY CHARAKTER. WąSKIE DESKI O GRUBOśCI 8MM I WYSOKIEJ KLASIE śCIERALNOśCI (AC4) SPRAWDZą SIę W INTENSYWNIE UżYTKOWANYCH WNęTRZACH, NP. W HOLACH I GABINETACH.


MAHOń BORNEO I PIęć RODZAJóW DęBU: LANCASTER, PRESTON, DENVER, IBIZA I ALCANTA TO Z KOLEI DEKORY KOLEKCJI PANELI PODłOGOWYCH HOME (ANG. DOM). SIEDMIOMILIMETROWEJ GRUBOśCI DESKI I WYSOKA KLASA śCIERALNOśCI AC4 TO WłAśCIWOśCI OPTYMALNE DO MIESZKAń I DOMóW. KAżDY Z SZEśCIU ODCIENI BęDZIE ODPOWIEDNI DO PRZEDPOKOJU, HOLU, KUCHNI, POKOJU DZIECIęCEGO CZY BIURA.


TIME (ANG. CZAS), TRZECIA Z KOLEKCJI DEDYKOWANYCH CASTORAMIE, SKłADA SIę Z SIEDMIU DEKORóW, KTóRE NAZWAMI NAWIąZUJą DO ANGIELSKICH MIAST I MIASTECZEK. DąB RIVERSIDE, DąB RICHMOND, DąB MERIDA, JESION BALTIMORE, ORZECH CORLEY, HIKORA BURLINGTON I ORZECH BRANDON UMOżLIWIą URZąDZENIE MIESZKANIA W PRAWDZIWIE ANGIELSKIM, EKLEKTYCZNYM STYLU, KTóRY POZWALA NA łąCZENIE KLASYKI Z NOWOCZESNOśCIą. KOLEKCJA TIME TO DESKI O GRUBOśCI 7MM I KLASIE śCIERALNOśCI AC3.


WSZYSTKIE TRZY KOLEKCJE POSIADAJą ISOWAXX, CZYLI ZABEZPIECZENIE PRZED WNIKANIEM WILGOCI, KTóRE ZAPEWNIA SPECJALNA KOMPOZYCJA WOSKóW POKRYWAJąCA BRZEGI PANELI. DODATKOWO, ZASTOSOWANE W KOLEKCJACH HOME I TIME SYSTEM EASYCONNECT, A W LINII DREAM SYSTEM MEGALOC, UMOżLIWIą SZYBKI I WYJąTKOWO łATWY MONTAż DESEK.


KOLEKCJE PANELI PODłOGOWYCH DREAM, HOME I TIME FIRMY CLASSEN Są DOSTęPNE WYłąCZNIE W SIECI MARKETóW CASTORAMA.SUGEROWANE CENY DETALICZNE BRUTTO:


KOLEKCJA PANELI PODłOGOWYCH DREAM - OK. 47 Zł/M2


KOLEKCJA PANELI PODłOGOWYCH HOME - OK. 37 Zł/M2


KOLEKCJA PANELI PODłOGOWYCH TIME - OK. 30 Zł/M2


# # #


CLASSEN JEST WIODąCą MARKą WYROBóW DREWNIANYCH I DREWNOPOCHODNYCH W EUROPIE. NA POLSKIM RYNKU FIRMA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ SPółKę CLASSEN-POL SA, A JEJ GłóWNA SIEDZIBA MIEśCI SIę W RYBNIKU-ZWONOWICACH. SZEROKA GAMA PRODUKTóW FIRMY OBEJMUJE OPRóCZ PANELI PODłOGOWYCH RóWNIEż DRZWI, OśCIEżNICE ORAZ MATERIAłY WYKOńCZENIOWE.WIęCEJ INFORMACJI O FIRMIE CLASSEN MOżNA UZYSKAć POD ADRESEM WWW.CLASSEN.PLNr 33
W DOMU MODELOWYM W JANKACH ZASTOSOWANO NAJWYżSZEJ JAKOśCI ROZWIąZANIA BUDOWLANE, ABY ODWIEDZAJąCY GO PRZYSZLI INWESTORZY MOGLI ZOBACZYć, JAK BUDOWAć łATWO, SZYBKO I ENERGOOSZCZęDNIE. NABYTA WIEDZA MA POSłUżYć IM PRZY BUDOWIE WłASNEGO, CIEPłEGO DOMU O NISKICH KOSZTACH UżYTKOWANIA.

ŚCIANY BUDYNKU Są NIE TYLKO BARDZO WAżNYM ELEMENTEM KONSTRUKCYJNYM, ALE RóWNIEż IZOLUJąCYM ORAZ AKUMULUJąCYM CIEPłO. WARTO POZNAć PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZąCE ROLI śCIAN PRZY BUDOWIE DOMU O NISKIM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIę.

WEDłUG SZACUNKóW PRZEZ śCIANY BUDYNKU MOżE UCIEKAć OK. 30 PROC. CIEPłA. JAK TEMU ZARADZIć? ROZWIąZANIEM Są MATERIAłY UMOżLWIAJąCE OSIąGNIęCIE JAK NAJLEPSZEJ IZOLACYJNOśCI TERMICZNEJ śCIAN, A TAKżE AKUMULACJI CIEPłA I BEZWłADNOśCI TERMICZNEJ. WYMAGANIA TERMICZNE DLA BUDYNKóW ENERGOOSZCZęDNYCH Są CORAZ BARDZIEJ RESTRYKCYJNE. WARTOść WSPółCZYNNIKA U śCIAN ZEWNęTRZNYCH W BUDYNKU ENERGOOSZCZęDNYM POWINNA WYNOSIć OD 0,15 DO 0,20 W/(M2K). PRZYJMUJE SIę, żE DOM ENERGOOSZCZęDNY WYKORZYSTUJE 30-40 PROC. MNIEJ ENERGII NA OGRZEWANIE, NIż BUDYNEK KONWENCJONALNY, A WIęC TAKI, KTóRY SPEłNIA WYłąCZNIE PODSTAWOWE WYMAGANIA IZOLACYJNOśCI CIEPLNEJ STAWIANE PRZEGRODOM BUDOWLANYM.

KIERUNEK ENERGOOSZCZęDNOść: śCIANY W DOMU MODELOWYM
PRZY BUDOWIE śCIAN ZEWNęTRZNYCH DOMU MODELOWEGO ZASTOSOWANO BLOCZKI YTONG ENERGO O GRUBOśCI 24 CM, A WIęC NAJCIEPLEJSZE BLOCZKI DO WZNOSZENIA śCIAN WARSTWOWYCH. MUR Z CHARAKTERYZUJąCYCH SIę BARDZO NISKą GęSTOśCIą BLOCZKóW YTONG ENERGO GRUB. 24 CM WYSTARCZY OCIEPLIć JEDYNIE 2,5-CENTYMETROWą WARSTWą IZOLACJI, ABY UZYSKAć PRZEGRODę SPEłNIAJąCą WYMAGANIA WSPółCZYNNIKA U ≤ 0,30 W/(M2K).

BARDZO WAżNYM ELEMENTEM ENERGOOSZCZęDNEGO DOMU JEST ZMNIEJSZENIE ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIę WYKORZYSTYWANą W PROCESIE UżYTKOWANIA BUDYNKU. ZASTOSOWANIE ODPOWIEDNICH TECHNOLOGII POZWALA OSIąGNąć TEN CEL – PRZEKONUJE KONRAD WąSIK Z PRACOWNI PROJEKTOWEJ APA Z MIńSKA MAZOWIECKIEGO, EKSPERT BUDOWY SILKA YTONG.  

PRZY ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIę W BUDYNKU GłóWNą ROLę ODGRYWA SPOSóB OGRZEWANIA I WENTYLACJI. MATERIAłY, Z KTóRYCH ZBUDOWANA JEST śCIANA RóWNIEż MAJą ZNACZNY WPłYW NA TO ZAPOTRZEBOWANIE.
 
– NAJWYżSZEJ JAKOśCI MATERIAłY DO WZNOSZENIA śCIAN ZEWNęTRZNYCH WSPOMAGAJą PROCES OGRZEWANIA BUDYNKU, A TAKżE OBNIżAJą KOSZTY JEGO CHłODZENIA LATEM. ZAPEWNIAJą BOWIEM ODPOWIEDNIą TERMOIZOLACJę – MóWI PIOTR HARASSEK, JUNIOR PRODUCT MANAGER XELLA POLSKA, PRODUCENTA BLOKóW SILKA I YTONG. – WEWNęTRZNE śCIANY NOśNE DOMU MODELOWEGO ZBUDOWANE Są Z BLOKóW WAPIENNO-PIASKOWYCH SILKA E24. DZIęKI ICH WYSOKIEJ POJEMNOśCI CIEPLNEJ LATEM PODCZAS UPAłóW POMIESZCZENIA WEWNąTRZ DOMU POZOSTAJą CHłODNE, ZAś ZIMą POMIESZCZENIA NIE WYZIęBIAJą SIę GWAłTOWNIE – DODAJE PIOTR HARASSEK.

BLOKI SILKA E24 PRZEZ BARDZO DłUGI CZAS Są W STANIE AKUMULOWAć CIEPłO, A NASTęPNIE ODDAWAć JE DO WNęTRZA DOMU.

ŚCIANKI DZIAłOWE WYKONANE ZOSTAłY Z LEKKICH I WYTRZYMAłYCH BLOCZKóW  YTONG INTERIO O WYSOKOśCI 399 MM. BLOCZKI POSIADAJą WSZYSTKIE ZALETY BETONU KOMóRKOWEGO – NIEPALNOść, ODPORNOść NA WILGOć ORAZ NATURALNE POCHODZENIE SUROWCóW. MIESZKANIE W DOMU, W KTóRYM ZASTOSOWANO BLOCZKI YTONG INTERIO JEST WIęC BEZPIECZNE I ZDROWE. CO WAżNE MONTAż TYCH BLOCZKóW JEST SZYBKI I PROSTY DZIęKI SYSTEMOWI PIóRO-WPUST, MUROWANIU NA ZAPRAWIE DO CIENKICH SPOIN ORAZ łATWOśCI OBRóBKI.

ŚCIANY DOMU MODELOWEGO ZOSTAłY WZNIESIONE W SYSTEMIE, W KTóRYM KAżDY ELEMENT UZUPEłNIA JEGO WłAśCIWOśCI I ZAPEWNIA OPTYMALNE PARAMETRY CIEPLNE TYCH PRZEGRóD BUDYNKU.

KIERUNEK ENERGOOSZCZęDNOść: ROZWIąZANIA SYSTEMOWE
W PRZYPADKU DOMU MODELOWEGO WYKORZYSTANO NIE TYLKO „PODSTAWOWE” MATERIAłY BUDOWLANE SILKA YTONG, ALE TAKżE INNE ELEMENTY SYSTEMU, TAKIE JAK PREFABRYKOWANE NADPROżA YTONG YF I ZAPRAWę DO CIENKICH SPOIN SILKA-YTONG. WYKORZYSTANIE TYCH ELEMENTóW SYSTEMU POZWOLIłO ZBUDOWAć TRWAłY I CIEPłY DOM, OGRANICZYć WYSTęPOWANIE MOSTKóW TERMICZNYCH ORAZ SKRóCIć CZAS BUDOWY.

– NADPROżA TYPU YTONG YF CHARAKTERYZUJą SIę NISKIM WSPółCZYNNIKIEM PRZEWODZENIA CIEPłA ORAZ POZWALAJą NA PRZEKRYCIE SZEROKICH OTWORóW – O ROZPIęTOśCI DO 2,5 M. WYMAGAJą ONE PRZY TYM NADMUROWANIA WARSTWą BLOCZKóW YTONG – WYJAśNIA JACEK SZAFRAN, Z POZNAńSKIEJ FIRMY ILIFO, EKSPERT BUDOWY SILKA YTONG. – SZYBKOść UKłADANIA I DOSTęPNOść WIELU GOTOWYCH ELEMENTóW NADPROżOWYCH YTONG ZDECYDOWANIE USPRAWNIA PRACE NA BUDOWIE – DODAJE JACEK SZAFRAN.

ZASTOSOWANIE ELEMENTóW NADPROżOWYCH YTONG W śCIANACH Z BETONU KOMóRKOWEGO ZAPEWNIA LEPSZą WSPółPRACę OBU ELEMENTóW, PONIEWAż Są ONE WYKONANE Z TAKIEGO SAMEGO (JEDNORODNEGO) MATERIAłU. WYBóR TAKIEGO ROZWIąZANIA ZMNIEJSZA TAKżE RYZYKO POWSTAWIANIA SPęKAń ORAZ UłATWIA PRACE WYKOńCZENIOWE NA śCIANIE.

NADPROżA YTONG YF ZOSTAłY ZASTOSOWANE PRZY BUDOWIE DOMU MODELOWEGO ZE WZGLęDU NA SPEłNIANIE WSZYSTKICH KRYTERIóW ISTOTNYCH PRZY ENERGOOSZCZęDNYM BUDOWANIU, TAKICH JAK JEDNORODNOść MATERIAłOWA, BARDZO DOBRE PARAMETRY CIEPLNE śCIANY ORAZ SZYBKOść I łATWOść MONTAżU.

KIERUNEK ENERGOOSZCZęDNOść: ZMNIEJSZENIE KOSZTóW
Aż 70 PROC. ROCZNYCH WYDATKóW EKSPLOATACYJNYCH W DOMACH MIESZKALNYCH WYNOSZą KOSZTY ZWIąZANE Z OGRZANIEM DOMU, KTóRY POWSTAł PRZY UżYCIU „PRZESTARZAłYCH” MATERIAłóW I BEZ PRZESTRZEGANIA PODSTAWOWYCH ZASAD ENERGOOSZCZęDNEGO BUDOWANIA.

– OGRZEWANIE MOżE POCHłANIAć NAWET PONAD POłOWę ENERGII W BUDYNKACH. ZMNIEJSZENIE TEGO ZUżYCIA DLA WIELU INWESTORóW MOżE BYć WIęC BARDZO WAżNYM źRóDłEM OSZCZęDNOśCI – MóWI KONRAD WąSIK Z PRACOWNI PROJEKTOWEJ APA Z MIńSKA MAZOWIECKIEGO, EKSPERT BUDOWY SILKA YTONG. – DOM ENERGOOSZCZęDNY TO OPłACALNE ROZWIąZANIE – TAK WYNIKA Z PORóWNANIA KOSZTóW BUDOWY DOMU ORAZ ROCZNEGO ZUżYCIA ENERGII. PAMIęTAJMY, żE W PRZYPADKU PRZEGRóD ZEWNęTRZNYCH NAJWAżNIEJSZE JEST ZASTOSOWANIE WYSOKIEJ JAKOśCI MATERIAłóW – DODAJE KONRAD WąSIK.

ZASADY ENERGOOSZCZęDNEGO BUDOWANIA, KTóRE SPEłNIONO PRZY BUDOWIE DOMU MODELOWEGO:
1. ZWARTA BRYłA DOMU
2. CIEPłE śCIANY – ZBUDOWANE Z DOBRZE IZOLUJąCYCH I AKUMULUJąCYCH CIEPłO MATERIAłóW
3. WYBRANE STRONY śWIATA – ODPOWIEDNIE USYTUOWANIE BUDYNKU POZWALA NA OPTYMALNE WYKORZYSTANIE PROMIENI SłONECZNYCH PADAJąCYCH NA POWIERZCHNIę ELEWACJI
5. DOBRA IZOLACYJNOść TERMICZNA – ZASTOSOWANIE MATERIAłóW O NAJNIżSZYM WSPółCZYNNIKU PRZEWODZENIA CIEPłA
6. OGRANICZENIE MOSTKóW CIEPLNYCH – WYKORZYSTANIE SYSTEMOWYCH ROZWIąZAń, A WIęC ZALET JEDNORODNOśCI MATERIAłOWEJ
7. KONTROLOWANY PRZEPłYW POWIETRZA PRZEZ BUDYNEK

SCHEMAT UCIECZKI CIEPłA Z BUDYNKU:
PRZEZ WENTYLACJę – OK. 25-35 PROC.
PRZEZ śCIANY ZEWNęTRZNE – OK. 20-30 PROC.
PRZEZ DACH – OK. 25-30 PROC.
PRZEZ PIWNICę – 10-15 PROC.
PRZEZ OKNA I DRZWI – 10-15 PROC.

NOWOCZESNY I ZBUDOWANY ZGODNIE Z NAJWYżSZYMI STANDARDAMI DOM MODELOWY MOżE STAć SIę NIE TYLKO INSPIRACJą, ALE TAKżE REALNą INWESTYCJą. PROJEKT DOMU MODELOWEGO JEST DOSTęPNY W OFERCIE PRACOWNI STUDIO ATRIUM. WIęCEJ INFORMACJI O DOMU MODELOWYM NA
WWW.DOMMODELOWY.PLpoprzednie 1 2 3 4 © 2003-2006 informatorbudowlany.pl kontakt problemy techniczne wyszukiwarka partnerzy zgłoś błąd

Nowe zasady dotyczące cookies. Aby nasza strona lepiej spełniała Państwa oczekiwania wykorzystujemy pliki cookies. Informujemy, że można zablokować zapisywanie ciasteczek, zmieniajšc ustawienia przeglšdarki. Szczegółowe informacje.